การเลือกอุปกรณ์ ในการทดสอบโค้ด Flutter - Android

Get it on Google Play

การเลือกอุปกรณ์ ในการทดสอบโค้ด Flutter - Android

โจทย์เป็นอย่างนี่ มาสเตอร์เสียบอุปกรณ์ มือถือ หรือ เปิด Genymotion พร้อมกัน 2 ตัว หรือ เปิด พร้อมเสียบมือถือเมือเรา สั่งคำสั่ง flutter run

มันจะถามว่า จะให้ รันบนอุปกรณตัวไหน ? จาก ภาพ มี Samsung กับ Lenovo

สังเกตุที่เครื่องแต่ละ เครืองจะมี deviceId อยู่เราสามารถระบุได้ โดยพิมพ์คำสั่ง flutter run -d deviceID ครับ

28/09/2018 11:20 PM