การค้นหาพิกัด ละติจูด ลองติจูด บน แอพแอนดรอยด์ - Android

Get it on Google Play

การค้นหาพิกัด ละติจูด ลองติจูด บน แอพแอนดรอยด์ - Android

 
 

ตามหัวข้อเลยครับ การค้นหา Lattitude, Longtitude บน แอนดรอยด์ สิ่งแรกต้อง ออกแบบ UI ให้มี 2 TextView แบบนี่ก่อน

Screen Shot 2561 12 01 at 12.33.42

มาสเตอร์ ออกแบบง่ายๆ โดยมีแค่ TextView 2 ตัวเรียงกันมาครับ และ ส่วนของ Main Activity เป็นแบบนี่ครับ

 

package com.hitachi.com.getlocation; import android.Manifest; import android.content.pm.PackageManager; import android.location.Criteria; import android.location.Location; import android.location.LocationListener; import android.location.LocationManager; import android.os.Build; import android.support.annotation.NonNull; import android.support.annotation.RequiresApi; import android.support.v4.app.ActivityCompat; import android.support.v4.content.ContextCompat; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.widget.TextView; public class MainActivity extends AppCompatActivity { private LocationManager locationManager; //1 private Criteria criteria;//2 private double latDouble, longDouble; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); if (!checkIfAlreadyhavePermission()) { requestForSpecificPermission(); } //setup Location //3 locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE); criteria = new Criteria(); criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE); criteria.setAltitudeRequired(false); criteria.setBearingRequired(false); //ไม่หาพิกัดความสูงจากระดับน้ำทะเล }//main //11 //method นี้จะทำงานเมื่อหลังจากพัก aPP แล้วกลับเข้ามาใหม่ @Override protected void onResume() { super.onResume(); //หาพิกัดจาก network Location networkLocation = myFindLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); if (networkLocation != null) { latDouble = networkLocation.getLatitude(); longDouble = networkLocation.getLongitude(); } //หาพิกัดจาก PGS Card Location gpsLocation = myFindLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); if (gpsLocation != null) { latDouble = gpsLocation.getLatitude(); longDouble = gpsLocation.getLongitude(); } showView(); } private void showView() { TextView latTextView = findViewById(R.id.txtLat); TextView longTextView = findViewById(R.id.txtLong); latTextView.setText("Lat : " + Double.toString(latDouble)); longTextView.setText("Long : " + Double.toString(longDouble)); } //10 //method นี้ทำงานเมื่อปิด app @Override protected void onStop() { super.onStop(); locationManager.removeUpdates(locationListener); } //6 public Location myFindLocation(String strProvider) { Location location = null; //เช็คการ์ด GPS if (locationManager.isProviderEnabled(strProvider)) { //8 //Check permission ได้มาจากกด alt + enter เลือก add permission จากการส่งตรง locationManager.requestLocationUpdates(strProvider, 1000, 10, locationListener); if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { // TODO: Consider calling // ActivityCompat#requestPermissions // here to request the missing permissions, and then overriding // public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, // int[] grantResults) // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation // for ActivityCompat#requestPermissions for more details. return null; } //7 locationManager.requestLocationUpdates(strProvider, 1000, 10, locationListener); //9 location = locationManager.getLastKnownLocation(strProvider); } return location; } //เมื่อมีการเปลี่ยนพิกัด class นี้จะทำงาน //4 public LocationListener locationListener = new LocationListener() { @Override public void onLocationChanged(Location location) { //5 latDouble = location.getLatitude(); longDouble = location.getLongitude(); } @Override public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) { } @Override public void onProviderEnabled(String provider) { } @Override public void onProviderDisabled(String provider) { } }; @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) { switch (requestCode) { case 101: if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { //granted } else { //not granted } break; default: super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults); } } //What is permission be request @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) private void requestForSpecificPermission() { ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{ Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, Manifest.permission.INTERNET, Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.BLUETOOTH, Manifest.permission.READ_PHONE_STATE, Manifest.permission.READ_CALL_LOG, Manifest.permission.READ_CONTACTS}, 101); } //Check the permission is already have private boolean checkIfAlreadyhavePermission() { int result = ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.GET_ACCOUNTS); return result == PackageManager.PERMISSION_GRANTED; } }

01/12/2018 08:24 PM